Gegevensbeschermingverklaring

1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en overige gegevensbeschermingsvoorschriften is:

NAVIS Schiffahrts- und Speditions-Aktiengesellschaft
Billhorner Kanalstr. 69
20539 Hamburg
Duitsland
Tel.: +49 (040) 789 48 – 0
E-Mail: NAVIS(at)navis-ag.com
Website: www.navis-ag.com

Naam en adres van de gegevensbeschermingsfunctionaris
De gegevensbeschermingsfunctionaris van de verwerkingsverantwoordelijke is:
Sascha Dieter Kaminski
Tel.: +49 (040) 789 48 – 288
E-Mail: SKA(at)navis-ag.com

Er wordt uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen het gebruik door derden van de in het kader van de publicatieplicht genoemde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk gevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitant van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld in de vorm van spammails.

2. Algemene informatie over gegevensverwerking

2.1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit nodig is om onze overeenkomsten uit te voeren. Zodra aan de contractuele verplichtingen is voldaan, verwerken wij de gegevens alleen met uw toestemming. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin om feitelijke redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen of waarin verwerking van de gegevens wettelijk toegestaan is.

2.2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens hebben verkregen, dient art. 6, lid 1, letter a, van de AVG als wettelijke basis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een der partijen is, dient art. 6, lid 1, letter b, van de AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, is art. 6, lid 1, letter c, van de AVG de wettelijke basis.

Indien verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, geldt art. 6, lid 1, letter f, van de AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

2.3. Wissen van gegevens en de duur van de opslag
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. Voorts mogen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in Europese verordeningen, wetten of andere bepalingen die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

3. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaken van logbestanden

3.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking
Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • het besturingssysteem van de gebruiker
 • de internetprovider van de gebruiker
 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van toegang
 • websites waarvandaan het systeem van de gebruiker op onze website is gekomen
 • websites die door het systeem van de gebruiker via onze website zijn opgeroepen

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

3.2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6, lid 1, letter f, van de AVG.

3.3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Daarvoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Een verwerking van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

In deze zin ligt ook ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking in de zin van art. 6, lid 1, letter f, van de AVG.

3.4. Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Een langer durende opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervormd, zodat deze niet meer aan de cliënt die contact zoekt, kunnen worden gekoppeld.

3.5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging
Het verzamelen van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker heeft derhalve geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

4. Het gebruik van cookies

4.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die de oproep doet kan worden geïdentificeerd, zelfs nadat u van pagina bent gewisseld.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en verzonden:

 • taalinstellingen
 • inloggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, informeert een informatiebanner u over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden en verwijst hij u naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. In deze context is er ook een aanwijzing over hoe het opslaan van cookies kan worden voorkomen in de browserinstellingen..

4.2. Wettelijke basis voor de verwerking van gegevens
De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van persoonsgegevens met gebruik van cookies is art. 6, lid 1, letter f ,van de AVG.

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van persoonsgegevens met gebruik van technisch noodzakelijke cookies, is art. 6, lid 1, letter f, van de AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analytische doeleinden is na het geven van toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, letter a ,van de AVG.

4.3. Doel van de gegevensverwerking
Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is bedoeld om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs nadat u van pagina bent gewisseld.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • taalinstellingen uitvoeren
 • zoektermen onthouden

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

4.4. Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en vernietiging
Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar onze site verzonden. Daarom heeft u, als gebruiker, ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

5. Nieuwsbrief

5.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
U kunt zich abonneren op een gratis nieuwsbrief op onze website. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker naar ons doorgestuurd.

Daarbij worden bij de aanmelding uitsluitend die gegevens verzameld, die de abonnee heeft opgegeven. Deze zijn:

 • voornaam
 • familienaam
 • naam bedrijf
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • soort abonnement

In de loop van het registratieproces wordt uw toestemming voor de verwerking van de gegevens verkregen en wordt naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwezen.

Als u vragen stelt over onze diensten op onze website en u ons daarbij uw e-mailadres verstrekt, dan kunnen wij dit vervolgens gebruiken om u een nieuwsbrief te sturen. In dat geval wordt de nieuwsbrief alleen gebruikt voor direct reclame voor onze eigen diensten.

In het kader van de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief..

5.2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief, is na het geven van toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, letter a, van de AVG.

De rechtsgrond voor het verzenden van de nieuwsbrief naar aanleiding van vragen over onze diensten is art.7, lid 3, van de UWG (Wet op oneerlijke concurrentie).

5.3. Doel van de gegevensverwerking
Het verzamelen van het e-mailadres en het adres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief af te leveren.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

5.4. Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker blijft dus bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De overige persoonsgegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, zullen in de regel na zeven dagen worden verwijderd.

5.5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging
Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betreffende gebruiker worden opgezegd. Hiervoor vindt u op onze online contactpagina de bijbehorende link.

Hierdoor is het ook mogelijk om de toestemming voor de opslag van de tijdens het registratieproces verzamelde persoonsgegevens in te trekken.

6. Contactformulier en e-mailcontact

6.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Er is een contactformulier beschikbaar op onze website dat gebruikt kan worden voor elektronisch contact. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens, die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • voornaam
 • familienaam
 • bedrijfsnaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • soort abonnement

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • het besturingssysteem van de gebruiker
 • de internetprovider van de gebruiker
 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van toegang
 • websites waarvandaan het systeem van de gebruiker op onze website is gekomen
 • websites die door het systeem van de gebruiker via onze website zijn opgeroepen

In kader van het verzendingsproces wordt uw toestemming voor de verwerking van de gegevens gevraagd en wordt naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwezen.

U kunt ook contact met ons opnemen via het bij punt 1 staande e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen.

De gegevens zullen in dit verband niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de conversatie.

6.2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens na het geven van toestemming door de gebruiker is art. 6, lid 1, letter a, van de AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die bij het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is art.

6, lid 1, letter f, van de AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6, lid 1, letter b, van de AVG.

6.3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van persoonsgegevens vanaf het invoermasker dient uitsluitend voor de afhandeling van het contact. Bij contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

6.4. Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens die per e-mail of vanaf het invoermasker van het contactformulier worden verzonden, is dit het geval wanneer de conversatie met de gebruiker is geëindigd. De conversatie is geëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de desbetreffende situatie definitief is afgehandeld.

De overige persoonsgegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, zullen in de regel na zeven dagen worden verwijderd.

6.5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

De intrekking van de toestemming voor de verwerking en opslag van persoonsgegevens kan schriftelijk (e-mail/brief/fax) of mondeling gebeuren. Alle persoonlijke gegevens die werden opgeslagen tijdens het contact met ons zullen in dit geval worden verwijderd.

7. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens werden verwerkt, bent u betrokke in de zin van de AVG en heeft u volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

7.1. Recht op informatie
U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of nog bekend worden gemaakt;
 • de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de bewaartermijn;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene werden verzameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig art. 22, lid 1 en 4, van de AVG, en – in op zijn minst in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica evenals de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of de op uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. U kunt in dit kader de passende waarborgen vragen conform art. 46 van de AVG in verband met de doorgifte.

7.2. Recht op rectificatie
U heeft een recht op rectificatie en/of aanvulling tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, in zoverre dat de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet deze correctie onverwijld uitvoeren.

7.3. Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u de persoonsgegevens niet wil laten verwijderen, maar in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer voor de verwerking nodig heeft, maar deze nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen, of
 • als u overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar heeft gemaakt en er is nog niet vastgesteld of de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw belangen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of het beschermen van wettelijke aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Als de verwerking beperkt is volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

7.4. Recht op gegevenswissing
7.4.1. Wissingsplicht
U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om uw persoonsgegevens onverwijld te wissen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen zich voordoet:

 • De persoonsgegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • U trekt uw toestemming in, waarop de verwerking steunt, volgens art.6, lid 1, letter a, of art. 9, lid 2, letter a, van de AVG en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar in overeenstemming met art. 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking of u dient een bezwaarschrift in op grond van art. 21, lid 2, van de AVG tegen de verwerking.
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt.
 • De persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met art. 8, lid 1, van de AVG.

 

7.4.2. Informatie aan derden
Indien de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en is hij op grond van art. 17, lid 1, van de AVG verplicht deze te verwijderen en dient hij passende maatregelen, ook van technische aard, te nemen waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de persoonsgegevens verwerkende verwerkers ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hebt verzocht om alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens te verwijderen.

7.4.3. Uitzonderingen
Het recht op wissing bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in een het recht van de Europese Unie of de lidstaten neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, letters h en i, en artikel 9, lid 3, van de AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89, lid 1, van het AVG, voor zover de onder art.7.4.1.bedoelde recht het bereiken van de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk of ernstig nadelig zou kunnen maken, of
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

7.5. Recht op informatie
Indien u uw recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt ingeroepen tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, is hij verplicht alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, te informeren over deze rectificatie of wissing van de gegevens of van de beperkingen op de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke informatie op te vragen over deze ontvangers.

7.6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt recht op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van de door u aan de verwerkingsverantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, op voorwaarde dat:

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming op grond van art. 6, lid 1, letter a, of art. 9, lid 2, letter a, van de AVG dan wel op een overeenkomst op grond van art. 6, lid 1, letter b, van de AVG en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht

 

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de verwerkingsverantwoordelijke verleende openbaar gezag.

7.7. Recht van bezwaar
U hebt het recht op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die overeenkomstig art. 6, lid 1, letter e of f, van de AVG gebeurt; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens niet meer, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende gronden zijn om de verwerking te beschermen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

Als de persoonsgegevens over u worden verwerkt voor directe reclamedoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, worden de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerkt voor deze doeleinden. U kunt uw recht van bezwaar in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – onverminderd Richtlijn 2002/58/EG – uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures, waarbij technische specificaties gebruikt worden.

7.8. Recht om de toestemmingsverklaring onder gegevensbeschermingswetgeving in te trekken
U het recht uw toestemmingsverklaring onder de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

7.9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – dat rechtsgevolgen voor u heeft of u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit:

 • 1. noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,
 • 2. toelaatbaar is volgens het recht van de Europese Unie of van de lidstaten waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt en dat deze wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen te beschermen, of
 • 3. met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de AVG, tenzij artikel 9, lid 2, letter a of g, van de AVG van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen .

In de in lid 1 en 3 bedoelde gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke redelijke maatregelen om uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht op ingrijpen door een persoon van de kant van de verwerkingsverantwoordelijke, om uw eigen standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

7.10. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op een rechtsmiddel overeenkomstig art. 78 van de AVG.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. “(“Google”). Google gebruikt “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimiseren op deze website wordt geactiveerd, kort Google vooraf uw IP-adres af in lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het in het kader van Google door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de bijbehorende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat het in dat geval mogelijk is dat u niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien ook verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) gebruikt, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden en installeren van de browserplug-in die via volgende link beschikbaar is (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op  http://www.google.de/intl/de/policies/ . Als alternatief voor de browserplug-in of in browsers op mobiele apparaten klikt u op de volgende link om een opt-outcookie in te stellen die toekomstige verzameling door Google Analytics op deze website zal voorkomen (dit opt-outcookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen.

Wij willen erop wijzen dat de code “gat._anonymizeIp();” op deze website aan Google Analytics is toegevoegd om te zorgen voor anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering).

 

error: Alert: Content is protected !!